Головна Райдержадміністрація Розпорядження голови РДА 2018 Квітень № 194 23 квітня 2018 року "Про затвердження Положення про архівний сектор Сквирської районної державної адміністрації "
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Квітень 2018
П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
           

№ 194 23 квітня 2018 року "Про затвердження Положення про архівний сектор Сквирської районної державної адміністрації " Друк
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Про затвердження Положення

про архівний сектор Сквирської

районної державної адміністрації

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 (зі змінами), Методичних рекомендацій з розроблення Положення про архівний відділ районної, районної у місті Києві і Севастополі державної адміністрації, затверджених наказом Державної архівної служби України від 18 січня 2013 року № 4, Регламенту Сквирської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Сквирської районної державної адміністрації від 28 березня 2018 року № 161:

1. Затвердити Положення про архівний сектор Сквирської районної державної адміністрації (далі - Положення), що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 23 квітня 2013 року № 117 "Про затвердження Положення про архівний сектор Сквирської районної державної адміністрації".

Голова адміністрації В.В. Галюк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Сквирської райдержадміністрації

23 квітня 2018 року № 194

Положення

про архівний сектор Сквирської районної

державної адміністрації Київської області

І. Загальні положення

1. Архівний сектор Сквирської районної державної адміністрації (далі - сектор) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється та підпорядкований голові Сквирської районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Державному архіву Київської області.

2. Архівний сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, Державної архівної служби України (далі – Укрдержархіву), інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, голови Сквирської райдержадміністрації, наказами керівника апарату Сквирської райдержадміністрації а також Положенням про архівний сектор.

ІІ. Основні завдання архівного сектору

Основними завданнями архівного сектору є:

1) реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території Сквирського району Київської області;

2) координація діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права (приватні архіви), у питаннях архівної справи і діловодства;

3) внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

4) здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

ІІІ. Функції архівного сектору

Архівний сектор відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

1) складає і за погодженням з державним архівом області подає для затвердження в установленому порядку проекти державних цільових програм, затверджує плани розвитку архівної справи в районі, забезпечує їх виконання;

2) забезпечує зберігання, облік і охорону:

документів Національного архівного фонду з різними носіями інформації, переданих сектору державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та об'єднаннями громадян, громадськими спілками, які діють (діяли) на території району;

документів особового походження;

фотодокументів та аудіовізуальних документів, що мають значення для вивчення історії району;

друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;

облікових документів і довідкового апарату до них;

3) організовує роботу, пов’язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форм власності на них;

4) проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території району, незалежно від форми власності та підпорядкування;

5) інформує державний архів області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;

6) веде облік юридичних та фізичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного сектору Сквирської райдержадміністрації, на підставі затверджених списків;

7) подає на затвердження Державному архіву Київської області списків джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування сектору;

8) перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організаціях незалежно від форми власності, зокрема об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових та позапланових перевірок, надання зазначеним підрозділам і службам методичної допомоги в організації діловодства та зберіганні документів;

9) надає консультаційно-методичну допомогу в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території району, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (трудового архіву);

10) веде зведений облік архівних документів, що зберігають державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації району, подає належні відомості про ці документи державному архіву області;

11) надає на договірних засадах послуги підприємствам, установам та організаціям з упорядкування документів та використання відомостей, що містяться в них, розроблення методичних посібників з архівної справи та діловодства;

12) передає державному архіву області у визначені ним строки документи та довідковий апарат до них для постійного зберігання;

13) створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду;

14) здійснює грошову оцінку документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівному секторі, у фізичних і юридичних осіб, які перебувають у зоні його комплектування;

15) організовує страхування документів Національного архівного фонду, які надаються у користування поза архівним сектором, у порядку, встановленому законодавством;

16) надає архівні довідки, копії документів та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб, переглядає в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечує у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб долучення до архівних документів письмового обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу;

17) вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ;

18) здійснює інші передбачені законом повноваження.

ІV. Права архівного сектору

Архівний сектор для здійснення повноважень та реалізації завдань і функцій, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6) вимагати від юридичних і фізичних осіб, які мають архівні документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здійснити відчуження, вивезення за межі України архівних документів, проведення експертизи цінності таких документів;

7) отримувати в установленому порядку документи юридичних осіб з метою виявлення документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;

8) проводити планові та позапланові перевірки архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, а також трудових, приватних архівів з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

9) звертатися до суду з позовом про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх збереженість, права власності на ці документи;

10) порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяльності архівних установ, які не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду;

11) порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників архівних установ, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі;

12) розробляти і подавати на затвердження в установленому порядку ціни на роботи і послуги, що виконуються архівним сектором;

13) відвідувати архівні підрозділи і служби діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та об’єднань громадян, громадських спілок з правом доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються.

V. Взаємодія архівного сектору з іншими суб’єктами

Архівний сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

VІ. Керівництво архівним сектором

1. Архівний сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Київською обласною державною адміністрацією.

2. Завідувач архівного сектору:

1) здійснює керівництво архівним сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про архівний сектор;

3) розподіляє обов’язки провідного спеціаліста архівного сектору та затверджує посадову інструкцію;

4) планує роботу архівного сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи архівного сектору;

6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на архівний сектор завдань та затверджених планів роботи;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії, нарад при голові райдержадміністрації питань, що належать до компетенції архівного сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9) представляє інтереси архівного сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з Міністерством юстиції України, Укрдержархівом, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва райдержадміністрації;

10) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

11) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців архівного сектору;

12) здійснює повноваження керівника державної служби у архівному секторі;

13) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в державному органі;

14) розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

15) створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;

16) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України;

17) подає пропозиції щодо використання коштів архівного сектору, що надійшли за виконання платних послуг із спеціального рахунку райдержадміністрації;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень архівного сектору;

19) забезпечує дотримання працівником архівного сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

20) складає і за погодженням з Державним архівом Київської області подає для затвердження в установленому порядку проекти державних цільових програм, подає голові райдержадміністрації для затвердження плани розвитку архівної справи в Сквирському районі Київської області, забезпечує їх виконання, подає у встановлені Державним архівом Київської області строки звіти про їх виконання;

21) здійснює загальне діловодство архівного сектору, організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України, Укрдержархіву, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, Сквирської райдержадміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

22) розробляє та подає на затвердження проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

23) веде облік юридичних осіб та фізичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного сектору Сквирської районної державної адміністрації, на підставі затверджених списків;

24) подає на затвердження Державному архіву Київської області списки джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного сектору;

25) перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, зокрема об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових та позапланових перевірок, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів; відвідує архівні підрозділи і служби діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та об’єднань громадян, громадських спілок з правом доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються;

26) надає консультаційно-методичну допомогу в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (трудового архіву);

27) контролює підготовку, дотримання термінів виконання працівником сектору та підписує архівні довідки, витяги та копії документів, надає дозволи на користування документами Національного архівного фонду користувачами в читальному залі та за межами сектору;

28) організовує та здійснює використання документів Національного архівного фонду шляхом ініціативного інформування, підготовок виставок, радіопередач, телепередач, публікацій у пресі тощо;

29) вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ;

30) організовує роботу експертної комісії архівного сектору, головою якої є;

31) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

32) забезпечує дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

33) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

34) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

Для проведення експертизи цінності документів архівний сектор утворює експертну комісію. Склад експертної комісії і положення про неї затверджує завідувач архівного сектору відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004 "Про проведення експертизи цінності документів".

VІІ. Прикінцеві положення

1. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників архівного сектору визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

2. Штатний розпис та кошторис архівного сектору затверджує голова райдержадміністрації

3. Архівний сектор як юридична особа публічного права має самостійний баланс, рахунок в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Керівник апарату

райдержадміністрації В.Л. Салтанюк

Переглядів: 167
 

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack