Головна Райдержадміністрація Розпорядження голови РДА 2013 Квітень № 117 23 квітня 2013 року " Про затвердження Положення про архівний сектор Сквирської районної державної адміністрації "
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Червень 2013
П В С Ч П С Н
          1 2
3 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Друк
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

3 квітня 2013  року                                                                                            № 117

 

Про затвердження Положення

про архівний сектор  Сквирської

районної державної адміністрації

 

Відповідно до  Закону України “Про Національний архівний фонд  та архівні установи “ Закону України “Про місцеві державні адміністрації“, постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 № 887 ” Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації”, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 21.12.2012  № 560 “ Про впорядкування структури Київської обласної державної адміністрації“, розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації “Про впорядкування структури Сквирської районної державної адміністрації “ від 12.02.2013 № 46:

 

1. Затвердити Положення про архівний сектор Сквирської районної державної адміністрації  ( далі-Положення) , що додається.

 

2.  Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації № 761 від 14 січня 2008 року ”Про затвердження Положення про архівний відділ Сквирської районної державної адміністрації”.

 

 

Голова адміністрації                                                       В.Г.Губський

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації

23.04.2013 №117

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про архівний сектор Сквирської районної державної адміністрації

1. Архівний сектор  Сквирської районної державної адміністрації (далі - сектор) є стру­ктурним підрозділом Сквирської  районної державної адміністрації, що утворюється головою ра­йонної державної адміністрації і підзвітний та підконтрольний голові районної держав­ної адміністрації та, відповідно, державному архіву Київської області, Державному комітету архівів України.

2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Держкомархіву, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями відповідного органу мі­сцевого самоврядування, наказами директора Державного архіву Київської області та Положен­ням про сектор.

3. Основними завданнями сектору є:

- реалізація державної політики в галузі архівної справи, здійснення управління архів­ною справою на території району;

- координація діяльності структурних підрозділів адміністрації, підприємств, установ, організацій з пи­тань архівної справи і діловодства;

- внесення до Національного архівного фонду документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

- здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства; забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні устано­ви.

-

4. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1) складає та за погодженням із державним архівом області, подає на затвердження в установленому порядку проекти державних цільових програм, затверджує плани  розвитку архівної справи в районі, забезпечує їх виконання;

2) забезпечує зберігання, облік і охорону:

- документів Національного архівного фонду (НАФ) з різними носіями інформації, переданих сектору структурними підрозділами адміністрації, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, які діють на території району;

- документів особового походження, що надійшли до сектору в установленому поряд­ку;

- фотодокументів, що мають значення для вивчення історії району;

- облікових документів і довідкового апарату до них;

3) організовує роботу, пов'язану з віднесенням профільних документів до Національ­ного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця їх збері­гання на території району і форм власності на них;

4) проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території району незалежно від форми власності та підпорядкування;

 

5) інформує Державний архів області  про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;

6) веде облік  юридичних осіб та фізичних осіб - джерел формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного сектору, на підставі затверджених списків;

7)  подає на затвердження Державному архіву Київської області списків джерел формування Національного архівного фонду,які перебувають у зоні комплектування сектору;

8) перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в органах державної влади,  підприємств,  установ та організаціях незалежно від форми власності, зокрема об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій  з метою здійснення контролю за дотриманням  законодавства про Національних архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових та позапланових перевірок, надання зазначеним підрозділам і службам методичної допомоги в організації діловодства та зберігання документів;

9) надає консультаційно-методичну допомогу в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території району та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (трудового архіву);

10) веде зведений облік архівних документів, що зберігають державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації району, подає належні відомості про ці документи державному архіву області;

11) надає на договірних засадах послуги підприємствам, установам та                                                                                 організаціям з упорядкування документів та використання відомостей, що містяться в них, розроблення методичних посібників з архівної справи та діловодства;

12) передає Державному архіву області у визначені ним строки документів та довідковий апарат до них для постійного зберігання;

13) створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду;

14)      здійснює грошову оцінку документів Національного архівного

фонду, що зберігаються в архівному секторі, у фізичних і юридичних осіб, які перебувають у зоні його комплектування;

15) організовує страхування документів Національного архівного фонду, які надаються у користування поза архівним сектором, у порядку, встановленому законодавством;

16) надає архівні довідки, копії  документів  та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб, переглядає, в установленому порядку, рішення про обмеження доступу до документів, забезпечує у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб доручення до архівних документів письмового обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу;

17) вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних  установ;

5. Сектор  має право:

-         одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Сквирської районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій належно від форми власності та їх посадових осіб  інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

-         залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів  райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

-         вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Сквирської  райдержадміністрації в архівній галузі;

-         користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку та іншими технічними засобами;

-         скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з архівних питань;

-         вимагати від юридичних і фізичних осіб, які мають архівні документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здійснити відчуження, вивезення за межі України архівних документів, проведення експертизи цінності таких документів;

-         отримувати в установленому порядку документи юридичних осіб з метою виявлення документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;

-         проводити планові та позапланові перевірки архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, а також трудових приватних архівів з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

-         звертатися до суду з позивом про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх збереженість, права власності на ці документи;

-         порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяльності архівних установ, які не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду;

-         порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників архівних установ, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі;

-         установлювати ціни на роботи і послуги, що виконуються архівним сектором;

-         відвідувати архівні підрозділи і служби діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та об’єднань громадян, громадських спілок з правом доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються.

6. Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самовря­дування, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями грома­дян.

7. Сектор очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із Київською обласною державною адміністрацією.

8. Завідувач сектору :

-     здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність  за організацію та результати діяльності сектору, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

-     подає на затвердження голові Сквирської райдержадміністрації положення про архівний сектор;

-  затверджує посадові інструкції працівників архівного сектору та розподіляє обов’язки між ними;

-  планує роботу архівного сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Сквирської  райдержадміністрації;

- вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи архівного сектору;

-  звітує перед головою Сквирської райдержадміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

-   бере участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

- представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами адміністрації, з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва адміністрації;

- видає у межах своєї компетенції накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін'юсту;

- подає пропозиції щодо використання коштів сектору, що надійшли від надання платних послуг сектору, з спеціального рахунку райдержадміністрації;

- організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців сектору;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;

-         забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового

розпорядку та виконавської дисципліни;

-     подає голові адміністрації пропозиції  щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців сектору, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

-         здійснює інші повноваження, визначені законом;

Повинен знати:

- Конституцію України,  Регламент Сквирської райдержадміністрації, акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності архівного відділу;

- Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток архівної справи;

- форми та методи роботи із засобами масової інформації;

- правила ділового етикету, ділову мову, правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;

- основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

9. Для проведення експертизи цінності документів сектор утворює експертну комісію. Склад і положення про експертну комісію затверджує начальник сектору відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від  08 серпня 2007 року

№ 1004 « Про проведення експертизи цінності документів».

10. Сектор утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання сектору  затверджує голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

11. Сектор  є юридичною особою публічного права , має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм наймену­ванням.

 

 

 

Керівник апарату                                                                   В.Л. Салтанюк

Переглядів: 722
 

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack