Головна Райдержадміністрація Розпорядження голови РДА 2018 Листопад № 437 14 листопада 2018 року "Про затвердження Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Сквирської районної державної адміністрації"
 

Посилання

Сайт Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Офіційний веб-сайт Нацдержслужби України
Київська обласна державна адміністрація
Укрінформ
Грудень 2018
П В С Ч П С Н
          1 2
3 4 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

№ 437 14 листопада 2018 року "Про затвердження Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Сквирської районної державної адміністрації" Друк
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Про затвердження Положення

про відділ фінансово-господарського

забезпечення апарату Сквирської

районної державної адміністрації

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року № 59 "Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи":

 

1. Затвердити Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Сквирської районної державної адміністрації, що додається.

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Сквирської районної державної адміністрації від 26 грудня 2005 року № 578 "Про затвердження положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Сквирської районної державної адміністрації" (зі змінами).

 

 

 

Голова адміністрації В. ГАЛЮК

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

Сквирської районної

державної адміністрації

від 14 листопада 2018 року № 437

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ фінансово – господарського забезпечення апарату

Сквирської районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

 

1.1. Це Положення визначає завдання та функціональні обов'язки відділу фінансово – господарського забезпечення апарату Сквирської районної державної адміністрації (далі - відділ), повноваження її керівника – начальника відділу - головного бухгалтера та вимоги до його професійно-кваліфікаційного рівня.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність райдержадміністрації, розпорядженнями голови райдержадміністрації, а також цим Положенням.

1.3. Відділ є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації.

1.4. Положення про відділ затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації за поданням керівника апарату райдержадміністрації.

1.5. Відділ з основної діяльності підпорядковується безпосередньо голові адміністрації, а з інших питань - керівнику апарату райдержадміністрації.

1.6. Структура, чисельність працівників і штатний розпис відділу встановлюється головою райдержадміністрації за поданням керівника апарату райдержадміністрації.

1.7. Покладення на відділ обов’язків, які не передбачені цим Положенням і не стосуються компетенції відділу, не допускається.

 

ІІ. Завдання відділу

 

2.1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності райдержадміністрації та складення звітності;

2.2. відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

2.3. забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

2.4. забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

2.5. запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

 

ІІІ. Функції відділу відповідно до покладених завдань

 

3.1. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

3.2. складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

3.3. здійснює поточний контроль за:

дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

правильністю зарахування та використання власних надходжень райдержадміністрації;

веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку;

3.4. своєчасно подає звітність;

3.5. своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

3.6. забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

3.7. проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

3.8. забезпечує:

дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан райдержадміністрації, результати його діяльності та рух бюджетних коштів;

3.9. бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

3.10. здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

3.11. забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового порядку, трудової дисципліни.

3.12. вирішує питання щодо забезпечення канцелярським приладдям, засобами оргтехніки, меблями, іншим інвентарем апарату адміністрації.

3.13. оформляє необхідну документацію про передачу (реалізацію) автотранспорту управлінням і відділам райдержадміністрації.

3.14. забезпечує складання, затвердження керівництвом райдержадміністрації та подання на погодження до фінансового органу райдержадміністрації штатних розписів і розрахунків до них по структурних підрозділах райдержадміністрації.

3.15. виконує фінансові функції розпорядника другого рівня коштів державного бюджету за КПКВК 7801010 «Здійснення виконавчої влади у Київській області».

3.16. виконує функції розпорядника другого рівня по коштах Державного бюджету України (кошти на проведення виборів Президента України та проведення виборів народних депутатів України), виділених райдержадміністрації головним розпорядником коштів — Київської обласною державною адміністрацією.

 

IV. Відділ має право

 

4.1. Представляти райдержадміністрацію в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції відділу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

4.2. встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу структурними підрозділами апарату райдержадміністрації та окремими структурними підрозділами райдержадміністрації первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;

4.3. одержувати від структурних підрозділів апарату райдержадміністрації та окремих структурних підрозділів райдержадміністрації необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;

4.4. вносити голові та керівникові апарату райдержадміністрації пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

 

V. Організація роботи відділу

 

5.1. Керівником відділу є начальник відділу-головний бухгалтер, який організовує роботу відділу.

5.2. Начальник відділу-головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації.

5.3. Начальник відділу-головний бухгалтер (особа, що претендує на посаду головного бухгалтера) повинен відповідати таким вимогам до професійно-кваліфікаційного рівня:

мати повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів, стаж роботи на державній службі, за фахом та на керівних посадах не менш як три роки;

знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правові акти Мінфіну, Державної казначейської служби щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов'язань, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

5.4. Прийняття (передача) справ начальником відділу-головним бухгалтером у разі призначення на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої оформляється відповідний акт.

 

VІ. Начальник відділу – головний бухгалтер

 

6.1. Начальник відділу-головний бухгалтер:

6.1.1. організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ;

6.1.2.здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

6.1.3. погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

6.1.4здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

6.1.5.здійснює нарахування і виплату заробітної плати працівникам апарату, відділу економічного розвитку, сектору містобудування та архітектури, архівного сектору, відділу з питань цивільного захисту, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та житлово – комунального господарства, відділу освіти, відділу культури, релігії, туризму, молоді та спорту, відділу адміністративних послуг та службі у справах дітей та сім’ї райдержадміністрації;

6.1.6.подає голові райдержадміністрації або керівникові апарату райдержадміністрації пропозиції щодо:

визначення облікової політики, технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

визначення оптимальної структури відділу та чисельності її працівників;

призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу;

створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

визначення джерел погашення кредиторської заборгованості;

забезпечення відділу нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;

6.1.7. підписує звітність та документи, які є підставою для:

перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

приймання і видачі грошових коштів;

оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

проведення інших господарських операцій;

6.1.8.здійснює:

відображення у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться бюджетною установою;

складання та своєчасне подання звітності;

цільове та ефективне використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереження майна;

списання (передачу) рухомого і нерухомого майна бюджетної установи згідно вимог чинного законодавства;

контроль за правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

контроль за відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідними бюджетними асигнуваннями;

перевірку додержання вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

6.1.9.погодження документів, пов'язаних з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

6.1.10. виконує інші обов'язки, передбачені законодавством.

6.2. Начальник відділу-головний бухгалтер у разі отримання від голови адміністрації чи керівника апарату розпорядження вчинити дії, які суперечать законодавству, інформує їх у письмовій формі про неправомірність такого розпорядження.

6.3. Начальник відділу-головний бухгалтер або особа, яка його заміщує, не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності, а також виконувати обов'язки голови адміністрації на період його тимчасової відсутності.

6.4. Працівники відділу, які призначаються на посаду та звільняються з посади у порядку, встановленому законодавством про працю, підпорядковуються начальнику відділу-головному бухгалтеру.

6.5. У разі тимчасової відсутності начальника відділу-головного бухгалтера (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) обов’язки виконує головний спеціаліст відділу фінансово – господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

6.6. Організація та координація діяльності начальника відділу-головного бухгалтера, контроль за виконанням ним своїх повноважень здійснюються Державною казначейською службою шляхом оцінки його діяльності.

6.7. Оцінка виконання начальником відділу-головним бухгалтером своїх повноважень проводиться відповідно до Порядку проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень, затвердженого наказом МФУ №1537 від 01.12.2011 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 16 грудня 2011 року за №1460/20198.

6.8. Начальник відділу-головний бухгалтер у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 

 

Начальник-головний бухгалтер

відділу фінансово-господарського

забезпечення апарату адміністрації А. ЛІТВІНКО

 

Переглядів: 66
 

Українські новини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Joomla Templates by Joomlashack